งานวิจัย
ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย
 
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกติการะดับอำเภอเพื่อกำหนดเขตฟาร์มทะเลที่กระแสสินธุ์
หมวด   งานวิจัยชุมชน
ผู้วิจัย   1. นายอัษฎา บุษบงค์
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย   โครงการลุ่มน้ำฯ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.วิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สาขาวิชา   -
ดาวน์โหลด  
Close