สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ค่าคุณภาพน้ำ คลองแห ประจำเดือนมีนาคม 2560
18 เมษายน 2560

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ คลองแห ประจำเดือนมีนาคม 2560

 

รหัสสถานี

ชื่อสถานี

พิกัด

วันที่ที่เก็บตัวอย่าง

เวลา

ความลึก (เมตร)

ความโปร่งแสง (ซม.)

อุณหภูมิอากาศ (ºc)

ความชื้นสัมพัทธ์(%)

อุณหภูมิน้ำ (ºc)

ความนำไฟฟ้า   (µs/cm)

ความเค็ม (ppt)

pH

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

ความขุ่น (NTU)

X

Y

วันที่

เดือน

KH01

สะพานคลองแห ถนนลพบุรีราเมศ

662950

779585

8

มี.ค.

14:20 น.

2.47

37.5

35.9

58

32.4

367

0.2

7.98

11.0

4.0

18.58

KH02

สะพานตลาดน้ำคลองแห

662880

779118

8

มี.ค.

15:15 น.

1.10

25.0

33.7

55

31.5

369

0.2

7.62

11.0

5.1

19.76

KH03

สะพานหลังวัดคลองแห

662760

778881

8

มี.ค.

15:00 น.

1.50

20.0

33.6

67

31.7

3.7

0.2

7.58

9.3

5.3

20.42

KH04

สะพานชุมชนหลัง Big c

662254

778981

8

มี.ค.

14:40 น.

0.50

20.0

32.0

67

32.4

403

0.2

7.45

10.9

5.5

35.80

 

หมายเหตุ :         pH = ความเป็นกรดและด่าง                                    Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

                     Transparency = ค่าความโปร่งแสง                           DO = ออกซิเจนละลายน้ำ             

                     BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

 

Close