สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ค่าคุณภาพน้ำ คลองแหประจำเดือนเมษายน 2560
29 พฤษภาคม 2560

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ คลองแหประจำเดือนเมษายน 2560

 

รหัสสถานี

ชื่อสถานี

พิกัด

วันที่ที่เก็บตัวอย่าง

เวลา

ความลึก (เมตร)

ความโปร่งแสง (ซม.)

อุณหภูมิอากาศ (ºc)

ความชื้นสัมพัทธ์(%)

อุณหภูมิน้ำ (ºc)

ความนำไฟฟ้า   (µs/cm)

ความเค็ม (ppt)

pH

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

ความขุ่น (NTU)

X

Y

วันที่

เดือน

KH01

สะพานคลองแห ถนนลพบุรีราเมศ

662950

779585

21

เมษา

13:58 น.

2.50

45.0

34.3

37

35.4

327

2

7.01

7.6

6.1

22.40

KH02

สะพานตลาดน้ำคลองแห

662880

779118

21

เมษา

14:44 น.

1.60

45.0

33.7

73

32.2

369

0.2

6.97

7.0

6.3

16.32

KH03

สะพานหลังวัดคลองแห

662760

778881

21

เมษา

14:30 น.

1.60

55.0

31.2

55

31.7

379

0.2

6.77

2.1

6.0

14.00

KH04

สะพานชุมชนหลัง Big c

662254

778981

21

เมษา

14:14 น.

0.60

35

33.3

54

33.2

379

0.2

6.94

6.8

6.3

16.56

หมายเหตุ :             pH = ความเป็นกรดและด่าง                                               Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

                         Transparency = ค่าความโปร่งแสง                 DO = ออกซิเจนละลายน้ำ                   BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Close