สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนเมษายน 2560
29 พฤษภาคม 2560

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ประจำเดือนเมษายน 2560

รหัสสถานี

ชื่อสถานี

พิกัด

วันที่ที่เก็บตัวอย่าง

เวลา

ความลึก (เมตร)

ความโปร่งแสง (ซม.)

อุณหภูมิอากาศ (ºc)

ความชื้นสัมพัทธ์(%)

อุณหภูมิน้ำ (ºc)

ความนำไฟฟ้า   (µs/cm)

ความเค็ม (ppt)

pH

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

ความขุ่น (NTU)

     

X

Y

วันที่

เดือน

     

UT01

สะพานหลังวัดห้วยคู

664393

729391

21

เมษา

9:48 น.

1.00

55

30.4

65.0

30.1

33.2

0.0

6.16

6.6

1.0

19.05

     

UT02

สำนักงานประปาสะเดา

658749

734124

21

เมษา

10:08 น.

-

10

36.4

79.0

27.6

26.8

0.0

5.64

5.4

1.4

309.33

     

UT03

สะพานโรงเรียนเสนพงศ์

656365

733754

21

เมษา

10:26 น.

-

-

35.5

49.0

27.6

54.6

0.0

6.08

6.2

1.8

643.67

     

UT04

สะพานบ้านหัวถนน

658441

737850

21

เมษา

10:43 น.

-

-

31.5

45.0

28.0

92.4

0.0

6.31

4.1

2.2

201.00

     

UT05

บ้านตะเคียนเภา

658412

741378

21

เมษา

11:00 น.

-

15

33.5

52.0

28.4

83.7

0.0

5.98

2.9

1.1

75.03

     

UT06

สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก

659562

749574

21

เมษา

11:22 น.

-

10

35.7

40.0

28.4

64.9

0.0

5.96

3.5

0.9

157.00

     

UT07

สะพานหลังตลาดบ้านพะตง

661814

758105

21

เมษา

11:43 น.

-

10

33.5

45.0

28.6

73.9

0.0

6.19

4.4

1.4

243.00

     

UT08

สะพานหลังบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด

660898

759406

21

เมษา

11:53 น.

-

10

34.4

41.0

28.5

74.6

0.0

6.34

4.5

1.4

258.33

     

UT09

สะพานวัดบางศาลา

659060

766387

21

เมษา

12:46 น.

-

-

33.7

36.0

29.6

81.4

0.0

6.05

5.2

13.2

246.00

     

UT10

สะพานม. หาดใหญ่

661677

771754

21

เมษา

13:09 น.

-

15

38.4

35.0

30.0

80.9

0.0

6.16

5.1

1.6

194.67

     

UT11

สะพานวัดท่าแซ

661312

778646

20

เมษา

14:00 น.

-

-

39.2

49.0

29.0

77.9

0.0

6.60

4.6

1.5

177.67

     

UT12

วัดนารังนก

662989

782329

20

เมษา

13:42 น.

-

-

40.1

49.0

29.0

79.8

0.0

6.24

4.6

1.2

195.67

     

UT13

สะพานสงขลาลากูน่า

660736

788028

20

เมษา

13:20 น.

-

15

35.5

49

29.7

85.9

0

6.24

5.1

1.1

149.67

     
                                         

หมายเหตุ :      - = ไม่สามารถตรวจวัดได้เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยว   pH = ความเป็นกรดและด่าง                Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

                   Transparency = ค่าความโปร่งแสง                DO = ออกซิเจนละลายน้ำ                  BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Close