สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ค่าคุณภาพน้ำทะเลน้อย ประจำเดือนเมษายน ปี 2560
29 พฤษภาคม 2560

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำทะเลน้อย  ประจำเดือนเมษายน ปี 2560

 

รหัสสถานี

ชื่อสถานี

พิกัด

วันที่ที่เก็บตัวอย่าง

เวลา

ความลึก (เมตร)

ความโปร่งแสง (ซม.)

อุณหภูมิอากาศ (ºc)

ความชื้นสัมพัทธ์(%)

อุณหภูมิน้ำ (ºc)

ความนำไฟฟ้า   (µs/cm)

ความเค็ม (ppt)

pH

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

ความขุ่น (NTU)

X

Y

วันที่

เดือน

TN01

กลางทะเลน้อย

627075

860409

19

เมษา

11:15 น.

1.30

105

35.6

35

34

68

0

7.07

5.60

0.10

2.56

TN02

คลองนางเรียม

630282

860772

19

เมษา

10:51 น.

2.50

135

33.1

48

31.6

130.5

0.1

6.23

4.00

0.40

4.63

TN03

ทิศใต้ของทะเลน้อย

628139

859352

19

เมษา

11:07 น.

1.20

95

32.7

31

33.2

63.2

0

7.23

6.00

0.20

3.32

TN04

ทิศเหนือของทะเลน้อย

626128

861193

19

เมษา

11:20 น.

1.30

105

35

31

34.9

65.8

0

6.85

5.60

0.20

2.32

TN05

สะพานประปาชุมชนทะเลน้อย

624069

860382

19

เมษา

11:36 น.

1.00

10

35.4

32

35.4

93.7

0

6.82

4.80

2.20

94.23

TN06

ปากคลองมากพ้อ

623615

861111

19

เมษา

09:49 น.

0.20

15

37.6

55

29.4

158.4

0.1

6.5

1.40

4.90

69.40

TN07

ปากคลองทะเลน้อย

623732

859605

19

เมษา

09:39 น.

0.60

45

32.8

60

31.6

141.4

0.1

6.46

4.00

4.00

27.33

TN08

สะพานคลองทะเลน้อย

623647

859833

19

เมษา

10:05 น.

0.5

25

39.3

43

31

212

0.1

6.14

4.2

5.1

78.8

                                   

หมายเหตุ :             pH = ความเป็นกรดและด่าง                                               Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

                                Transparency = ค่าความโปร่งแสง                 DO = ออกซิเจนละลายน้ำ

                                BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

 

Close