สถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ค่าคุณภาพน้ำบ้านช่องฟืน ประจำเดือนเมษายน 2560
29 พฤษภาคม 2560

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำบ้านช่องฟืน ประจำเดือนเมษายน 2560

 

รหัสสถานี

ชื่อสถานี

พิกัด

วันที่ที่เก็บตัวอย่าง

เวลา

ความลึก (เมตร)

ความโปร่งแสง (ซม.)

อุณหภูมิอากาศ (ºc)

ความชื้นสัมพัทธ์(%)

อุณหภูมิน้ำ (ºc)

ความนำไฟฟ้า   (µs/cm)

ความเค็ม (ppt)

pH

DO (mg/l)

BOD (mg/l)

ความขุ่น (NTU)

X

Y

วันที่

เดือน

CF01

เขตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (เขตตลิ่ง)

646338

817216

20

เมษา

10:18 น.

1.30

25

33.1

87

32.3

1053

0.5

8.63

6.8

1.3

25.17

CF02

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

646587

819666

20

เมษา

10:28 น.

1.30

35

32.3

63

32.6

1053

0.5

8.69

6.6

1.4

17.65

CF03

กลางเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำทุกชนิด

646103

819763

20

เมษา

10:34 น.

1.40

25

31.5

67

32.8

885

0.4

8.55

6.7

1.2

21.60

CF04

นอกเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำทุกชนิด

645775

819769

20

เมษา

10:38 น.

1.30

25

35.9

72

33

998

0.5

8.4

6.7

1.1

24.9

CF05

กลางเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำ

645492

817505

20

เมษา

10:50 น.

1.40

20

37.4

47

33

945

0.5

8.47

6.4

1.5

41.37

CF06

นอกเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

645149

817474

20

เมษา

10:56 น.

1.40

45

37.5

45

33.8

1068

0.5

8.49

6.3

1.0

25.07

CF07

นอกเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำหน้าร.ร.บ้านช่องฟืน

645152

817037

20

เมษา

11:02 น.

1.40

35

34.6

53

33.7

978

0.5

8.49

6.6

1.1

41.47

CF08

เขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำหน้าร.ร บ้านช่องฟืน

645389

816978

20

เมษา

11:06 น.

1.40

25

43

50

33.5

929

0.5

8.49

6.4

1.2

95.20

CF09

เขตห้ามทำการประมงทุกชนิดหน้าร.ร บ้านช่องฟืน

645925

816655

20

เมษา

11:14 น.

1.35

25

34

88

33.6

993

0.5

8.54

6.5

1.2

30.57

หมายเหตุ :             pH = ความเป็นกรดและด่าง                                                Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

                Transparency = ค่าความโปร่งแสง                  DO = ออกซิเจนละลายน้ำ                    BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

Close